Tehnički program

Takemusu-Aikido-0215
Gokyu

Hanmi
Tai Sabaki
Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)
Katate Dori Tai No Henko (Kihon i Ki-no-nagare)
Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Katate Dori Shiho Nage (Omote i Ura)
Shomen Uchi Irimi Nage
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)Ken suburi Nanahon
Roku No Jo

Yonkyu
Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)
Yokomen Uchi Shiho Nage (samo Omote)

31 No Jo Kata

Sankyu
Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Ryote Dori Shiho Nage (Omote i Ura)
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi
Katate Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Tenchi Nage
Tsuki (Chudan) Irimi Nage
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Go No Awase
Shichi no Awase

Nikyu
Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)
Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)
Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Yokomen Uchi Dai Gokyo ( samo Ura)
Katate Dori Irimi Nage (Jodan/Chudan/Gedan)
Yokomen Uchi Irimi Nage
Katate Dori Kaiten Nage (Soto i Uchi Mawari)
Shomen Uchi Shiho Nage (samo Omote)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Ryote Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)
Ryote Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)
Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (samo Omote)

13 No Jo Kata

Ikkyu
Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto i Uchi Mawari)
Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (samo Soto Mawari)
Kosa Dori Kote Gaeshi
Ryote Dori Kote Gaeshi
Katate Dori Kokyu Nage (Jodan/Chudan/Gedan)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)
Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)
Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo ( samo Ura)
Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (samo Soto Mawari).

Jo Suburi Nijuppon

Shodan (1° dan) (najmanje 1 godina treninga nakon stjecanja ranijeg zvanja)
Kata Dori Shiho Nage (Omote Waza)
Kata Dori Kote Gaeshi
Kata Dori Irimi Nage (2 Forme)
Ryote Dori Koshi Nage (3 Forme)
Katate Dori Koshi Nage (2 Forme)
Shomen Uchi Koshi Nage
Yokomen Uchi Koshi Nage
Ryote Dori Kokyu Nage (2 forme – Soto i Uchi Mawari)
Morote Dori Kokyu Nage (2 Forme)
Tsuki Dai Rokkyo
Ushiro Ryote Dori Kote Gaeshi (2 Forme)
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage
Ushiro Ryote Dori Kokyu Nage (2 Forme)
Ushiro Ryokata Dori Kokyu Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Irimi Nage
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kote Gaeshi
Hanmi Handachi Waza Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto Mawari)
Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Jodan / Gedan)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 forma Gyaku Hanmi)
Choku Tsuki Kokyu Nage (2 forme Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kote Gaeshi (Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Kokyu Nage (Ai Hanmi)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)
Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi.

Jo Suburi Nijuppon
Ken Suburi Nanahon
Ken No Awase

Nidan (2° dan) (najmanje 2 godine treninga nakon stjecanja ranijeg zvanja)
Morote Dori Kokyu Ho (Kihon – 2a forma)
Morote Dori Kokyu Ho (Ki no nagare)
Muna Dori Juji Nage
Yokomen Uchi Koshi Nage (2 Forme)
Ushiro Ryote Dori Juji Nage
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage (2 Forme)
Ninin Dori Kokyu Nage
Morote Dori Koshi Nage (2 Forme)
Ki No Nagare delle seguenti serie:
Kata Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura Waza)
Kata Dori Dai Nikyo (Omote i Ura Waza)
Kata Dori Dai Sankyo (Omote i Ura Waza)
Kata Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura Waza)
Katate Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura Waza)
Katate Dori Dai Nikyo (Omote i Ura Waza)
Katate Dori Dai Sankyo (Omote i Ura Waza)
Katate Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura Waza)
Jo Dori: Choku Tsuki Kokyu Nage (1 forma Gyaku Hanmi)
Choku Tsuki Kokyu Nage (1 forma Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Irimi Nage (Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Dai Rokkyo (da Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Kokyu Nage (da Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Kokyu Nage (da Ai Hanmi)
Tanken Dori: Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote Waza)
Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza)
Shomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Dai Gokyo (Ura Waza Ai Hanmi)
Shomen Uchi Kote Gaeshi (Kihon)
Shomen Uchi Kote Gaeshi (Ki no nagare – 2 forme)
Choku Tsuki Kokyu Nage
Choku Tsuki Kaiten Nage (Soto Mawari – 2 forme)
Choku Tsuki Kote Gaeshi
Choku Tsuki Dai Rokkyo

31 No Jo Kata
13 No Jo Kata

Sandan (3° dan) (najmanje 2 godine treninga nakon stjecanja ranijeg zvanja)
Morote Dori Kokyu Ho (3a, 4a i 5a forma)
Ushiro Ryote Dori Kote Gaeshi (2 forme)
Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Oyo waza)
Ushiro Ryote Dori Koshi Nage
Ushiro Katate Muna Dori Kokyu Nage
Ushiro Katate Muna Dori Koshi Nage
Ushiro Katate Muna Dori Juji Nage
Ushiro Ryokata Dori Kokyu Nage (3 Forme)
Hiji Dori Kokyu Nage (2 Forme)
Sode Dori Kokyu Nage (2 Forme)
Sode Guchi Dori Kokyu Nage
Morote Dori Koshi Nage (3 Forme)
Morote Dori Kokyu Nage (3 Forme)
Ryote Dori Kokyu Nage (3 Forme)
Ryokata Dori Kokyu Nage (2 Forme)
Ryokata Dori Aiki Otoshi (2 Forme)
Ki No Nagare of the following series:
Yokomen Uchi Katame Waza (Omote i Ura Waza)
Ushiro Ryote Dori Katame Waza (Omote i Ura Waza)
Morote Dori Katame Waza (Omote i Ura Waza) – Shita Kara Ue Ni / Ue Kara Shita Ni
Shomen Uchi Shiho Nage (Omote Waza)
Shomen Uchi Irimi Nage
Shomen Uchi Kote Gaeshi
Shomen Uchi Koshi Nage
Ninin Dori Kokyu Nage
Ninin Dori Shiho Nage
Jo Dori: Choku Tsuki Shiho Nage
Choku Tsuki Kokyu Nage (4 forme Ai Hanmi)
Choku Tsuki Kokyu Nage (3 forme Gyaku Hanmi)
Choku Tsuki Dai Rokkyo (Gyaku Hanmi i Ai Hanmi)
Tachi Dori: Shomen Uchi Kokyu Nage (3 forme Ai Hanmi)
Shomen Uchi Kokyu Nage (2 forme Gyaku Hanmi)
Tanken Dori: sve

Kumi Tachi Gohon
Ki Musubi No Tachi
Happo Giri

Yondan (4° dan) (najmanje 2 godine treninga nakon stjecanja ranijeg zvanja i 22 godine starosti)
Katate Dori Kokyu Nage (4 forme – Kihon/Ki No Nagare)
Katate Dori Sumi Otoshi
Kata Dori Kokyu Nage (3 Forme)
Muna Dori Kokyu Nage (4 forme)
Muna Dori Koshi Nage
Ushiro Ryokata Dori Kokyu Nage (6 Forme)
Ushiro Ryokata Dori Aiki Otoshi (2 Forme)
Ushiro Katate Muna Dori Kokyu Nage (3 forme)
Ushiro Eri Kubi Dori Kokyu Nage (4 Forme)
Ushiro Eri Kubi Dori Ude Garami
Ushiro Eri Kubi Dori Katame Waza
Ushiro Eri Kubi Dori Shiho Nage Ki No Nagare (Omote i Ura Waza)
Ushiro Dori Kokyu Nage
Sannin Dori Kokyu Nage
Ki No Nagare delle seguenti serie:
Morote Dori Koshi Nage (5 Forme: Shita Kara Ue Ni/Ue Kara Shita Ni)
Ryote Dori Kokyu Nage (4 Forme)
Ryote Dori Tenchi Nage
Ryokata Dori Kokyu Nage (3 Forme)
Jo Dori: complete program
Jo Mochi Nage Waza: Shiho Nage
Nikyo / Ude Garami
Kokyu Nage (5 Forme)
Tachi Dori: complete program
Shomen Uchi Dai Sankyo (Gyaku Hanmi)
Shomen Uchi Dai Yonkyo (Ai Hanmi)
Tanken Dori: sve

San Ju Ichi No Kumi Jo
Ju San No Jo Awase

Godan (5° dan) SUISENJO (ad honorem)